Arbetsmarknad

Utbildningsplikt för nyanlända med kort utbildning

Av  | 

Till följd av det stora flyktingmottagandet 2015 ökar inskrivningarna vid Arbetsförmedlingen. Samtidigt har många som saknar jobb inte den kompetens som krävs. På tisdagen presenterade regeringen utbildningsplikt för nyanlända som ska öka nyanlända personers kompetens för att matcha behov på arbetsmarknaden. 

Det är en ljus bild av Sveriges ekonomi som presenteras i regeringens prognos. Arbetslösheten fortsätter att minska och sysselsättningen är den högsta någonsin. Men samtidigt är det just arbetslösheten som står i fortsatt fokus. Många av de som saknar jobb har inte den kompetens som krävs för att komma in på arbetsmarknaden.

”Utmaningen vi har i att få in de människor som invandrat till Sverige på arbetsmarknaden är en av de största vi stått inför på svensk arbetsmarknad. Det kommer att krävas tydliga krav på den enskilde och riktade insatser”, skriver statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson på DN Debatt.

På tisdagen presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) utbildningsplikt för nyanlända. En satsning som ska öka kompetensen hos personer som saknar utbildning eller har en kort utbildning.

– Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är allvarligt att så få gör det idag, säger Ylva Johansson.

Se även: SFI-Forum Lärare 

Utbildningsplikten innebär att personer som saknar tillräcklig kompetens för att få ett jobb ska delta i utbildning som ökar chanserna på arbetsmarknaden, annars kan ersättningen komma att dras in. Personer som bedöms ha tillräcklig utbildning eller yrkeserfarenheten kommer inte att omfattas av utbildningsplikten, utan ska komma i arbete som fort som möjligt.

För att genomför utbildningsplikten ger regeringen Skolverket i uppdrag att anpassa kurser inom komvux till nyanländas förutsättningar.

Se även: SFI-Forum Etablering 

I dagsläget motsvarar kurser inom komvux ämnen som finns i grundskolan och kursplanerna är anpassade till elever som redan har grundläggande kunskaper. I dag är nio av tio elever inom komvux utrikes födda och många har aldrig studerat i svensk grundskola.

Skolverket ges också i uppdrag att se över om det finns behov av ett kartläggningsmaterial för att bedöma vuxna nyanländas kunskaper. Dessutom ska verket ta fram ett stödmaterial som ska hjälpa kommuner att kombinera sfi med andra kommunala vuxenutbildningar för nyanlända med kort utbildning.

Utbildningsplikten väntas träda i kraft den 1 januari 2018.