Arbetsmarknad

Få chefer tror på politikers förmåga att få nyanlända i jobb 

Av  | 

Chefer inom privat tjänstesektor har litet förtroende för politiker och den offentliga sektorns förmåga att bidra till att få nyanlända i jobb. Förtroendet är istället betydligt högra för privata företag och nyanlända själv. Det visar en undersökning som Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) låtit göra.

I rapporten framgår bland annat att tilltron till Arbetsförmedlningen och andra myndigheter är låg. Högst förtroende har cheferna istället för arbetsgivare inom privat sektor, organisationer, föreningar och de nyanlända själva.

– Inom många branscher är behoven av arbetskraft stora och det finns en vilja att rekrytera nyanlända, men det finns samtidigt upplevda hinder som behöver åtgärdas. Det är därför olyckligt att våra medlemmar har ett lågt förtroende för våra förtroendevalda och våra myndigheter eftersom de har så pass viktiga roller i det här sammanhanget kommenterar Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT.

Det som många chefer ser som den största utmaningen med att anställa nyanländ personal är språket. 80 procent svarade att de ansåg att språket var en stor eller mycket stor utmaning.

KONFERENS: Kommunikation & Mångfald 28 november

I rapporten framgår även att många chefer inte vet hur de når ut till nyanlända personer. Drygt 60 procent av dem som deltog i undersökningen anser att det är svårt att både hitta och nå ut till nyanlända. Drygt 50 procent tycker även att det finns byråkratiska hinder för att anställa personal som är nyanländ.

I jämförelse med förra årets undersökning hamnar utmaningar med att hitta nyanlända och byråkratiska hinder högre upp, något som enligt Lorri Mortensen Mates kan förebyggas.

– Vi vet sedan tidigare att språket upplevs som det största hindret mot att anställa nyanlända, men frågor som politiker och myndigheter skulle kunna åtgärda – exempelvis att tillgängliggöra nyanlända på arbetsmarknaden och att minska det krångliga och allt för byråkratiska regelverket hamnar inte långt efter.

Om rapporten
Rapporten baseras på svar från en webbundersökning genomförd via Easyresearch på uppdrag av LPT. Undersökningen genomfördes perioden 18 maj till den 10 juni 2017. Totalt genomfördes 895 intervjuer bland LPTs egna medlemmar, individer med olika chefsbefattningar inom privat tjänstesektor.