Skola

Förskolor satsar på språkutveckling

Av  | 

Förskolorna i östra Göteborg har en stor andel flerspråkiga elever. I vissa av skolorna har majoriteten av barnen ett annat modersmål än svenska och stadsdelen har dessutom ett stort antal nyanlända familjer. För att möta elevernas behov inför man nu språkutveckling redan i förskolan.  

Nära en fjärdedel av alla barn som är inskrivna i den svenska skolan talar ett annat modersmål än Svenska.

Ett flertal studier har visat att flerspråkiga barn i årskurs 1-3 inte utvecklat den kunskap som krävs för framgångsrik läs- och skrivutveckling. Vilket gör att barnens förutsättningar skiljer sig åt från barn som har svenska som modersmål.

Förskolor runt om i landet behöver därför bli bättre på att bemöta elevernas behov. I östra Göteborg, där en stor andel av eleverna är flerspråkiga, deltar man i en utbildningssatsning där personal inom förskolan utbildas inom språk- och kunskapsutveckling.

– Förskolan kan verkligen göra skillnad om den får goda strukturella förutsättningar och om kompetensen är hög hos personalen, säger Anniqa Sandell-Ring, expert inom andraspråk och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

KONFERENS: Språkintrodagen 15 november

Målet med utbildningen är att utveckla kunskaperna om språkutveckling kopplat till kunskaper inom andra skolämnen.

Enligt Jerker Lundbäck, foreskolechef i området, har satsningen redan gett resultat.

– Jag ser att personalen är medveten på ett annat sätt om hur de uttrycker sig i de vardagliga situationerna. De använder fler olika ord och lyssnar mer aktivt på barnen, säger han.