Socialt

Opinion: Den nya lagen – ett lotteri?

Av  | 

Det nya lagförslaget om uppehållstillstånd för studier presenteras som en möjlighet för många. Men den form lagen har nu strider mot grundläggande rättssäkerhet genom att låta slumpen avgöra om en person får stanna i Sverige eller ej, skriver Karin Fridell Anter.

Det här är en opinionstext publicerad på Dagens Integration. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Omid – vars namn betyder hopp – var 15 år när han kom till Sverige i augusti 2015. Hans familj består av mamma och syskon i Iran och en farbror i Afghanistan. Han studerar nu på språkintroduktionsprogram med planer att fortsätta på ett nationellt program inom gymnasieskolan.

Som i ett tärningsspel finns nu flera möjligheter, där Omid välkomnas till ett liv i Sverige eller deporteras till Afghanistan, på grund av omständigheter som han inte kan påverka.

Scenario 1. Omid får avslag från Migrationsverket i november 2016, 15 månader efter ankomsten till Sverige, och skrivs upp till 18 år. Då han anses som vuxen prövas hans ärende efter den tillfälliga lagen, som med retroaktiv verkan trätt i kraft i juni 2016. Han överklagar i två led men får ytterligare avslag, och utvisningsbeslutet vinner laga kraft i maj 2017, 21 månader efter hans ankomst. Sedan dess har han levt gömd och fortsatt gå i skolan, med ekonomiskt stöd från svenska vänner.

Som jag tolkar det har han i detta scenario rätt att ansöka om ny prövning enligt den nya lagen. Men det förutsätter att han gömmer sig fram tills det datum då den nya lagen träder i kraft. Om han klarar sig från att bli infångad kan han fortsätta eller återuppta sina studier och stanna i Sverige. Men risken är stor att han hinner bli deporterad innan dess.

Scenario 2. Omid får sitt avslag från Migrationsverket i oktober 2016, alltså 14 månader efter ankomsten. Han skrivs upp till 18 år. Efter överklagan vinner hans avslag laga kraft i april 2016, 20 månader efter ankomsten.

I detta scenario beror Omids framtid på hur den nya lagen definierar beslutsdatum. Handlar det om det slutgiltiga lagakraftvunna beslutet är situationen densamma som i scenario 1. Om lagen ser till datum för Migrationsverkets första avslag så omfattas Omid inte av lagen.

Scenario 3. Migrationsverkets tror på Omids uppgift om sin egen ålder och bedömer honom som barn. Våren 2017 får han det slutliga avslaget där det anges att han är 16 år gammal och har ett ordnat mottagande hos sin farbror i Afghanistan. Liksom i scenario 2 och 3 har han sedan dess levt gömd och fortsatt att gå i skolan. Som jag tolkar lagförslaget har han inte rätt att söka ny prövning.

Scenario 4. Migrationsverket tror på Omids uppgift om sin egen ålder och bedömer honom som barn. De bedömer samtidigt att hans farbror i Afghanistan inte kan erbjuda ett säkert mottagande, och han får våren 2017 ett slutligt avslag men med uppskjuten verkställighet fram till 18-årsdagen. Därmed kan Omid ansöka och beviljas uppehållstillstånd enligt den gymnasielag som träder i kraft sommaren 2017.

Fyra olika scenarier, för samma pojke som bedömts sakna tillräckliga asylskäl. Tre helt olika framtidsutsikter: I bästa fall trygga gymnasiestudier och så småningom jobb och permanent uppehållstillstånd. I sämsta fall avvisning eller ett liv som underjordisk papperslös i Sverige. Och så mellanalternativet, det enda han själv kan påverka: Om han lyckas hålla sig gömd i ytterligare ett halvår kan han sedan bygga sig ett tryggt liv i Sverige. Om han blir fångad av polisen innan lagen träder i kraft blir han deporterad.

Hade Omid kommit till Sverige den 23 november men inte registrerats förrän den 25 november hade han inte alls omfattats av det nya förslaget. Samma sak gäller om han efter en godtycklig bedömning registrerats som vuxen redan vid ankomsten.

Omids fall avslöjar att det nya lagförslaget är otydligt och inte rättssäkert. För att det bättre ska motsvara de intentioner som regeringen presenterade på sin presskonferens krävs att följande förtydligas och/eller förändras:

– Ett moratorium för avvisningar av dem som registrerats som barn, även dem som nu är papperslösa, måste införas omedelbart, så att inte de personer som lagen är avsedd att omfatta hinner bli deporterade innan den träder i kraft.

– Den angivna handläggningstiden på 15 månader skall avse tiden fram till lagakraftvunnet beslut. Innan beslutet vunnit laga kraft är det inte ett beslut i lagens mening.

– Lagen ska gälla även de personer som sluppit åldersuppskrivning och bedömts som barn.

– Den nya lagen ska gälla även dem som registrerats som barn efter den 24 november 2015.

– De ungdomar som får uppehållstillstånd ska kunna bo kvar på den ort där de gått i skola, alternativt flytta tillbaka till den ort där de gått i skola.

Om lagen förtydligas enligt ovan blir den bättre och mindre orättvis. Men inte heller detta är tillräckligt. Säkerhetsläget i Afghanistan är så dåligt att den enda rättsäkra åtgärden skulle vara att helt stoppa utvisningar dit, oavsett den asylsökandes ålder.

Karin Fridell Anter, Uppsala
Docent i arkitektur och aktiv i nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!”