Socialt

Ny studie: Stora skillnader i asylbeslut mellan EU-länder

Av  | 

Under nästan 20 år har medlemsländerna i EU arbetet för ett gemensamt asylsystem, trots detta sattes systemet på hårda prov under den så kallade flyktingkrisen 2015 och 2016. I en ny rapport kartläggs några av de misslyckanden som gjordes när systemet hamnade under press.

I Rapporten ”Reforming the Common European Asylum System”, som idag ges ut av Delegationen för migrationsstudier (Delmi), har författarna Bernd Parusel och Jan Schneider  bland annat undersökt fördelningen av asylsökande mellan medlemsstaterna. I studien jämförs länders mottagande med hypotetiskt rättvisa kvoter. Som redan känt, visar resultatet att vissa medlemsstater har tagit ett betydligt större ansvar än andra länder. 

KONFERENS: Forum om Nyanlända Elever – Lärare

I undersökningen lyfts bland annat Sverige och Storbritannien fram som exempel. Sverige har tagit emot uppemot fyra gånger så många asylsökande än den hypotetiskt rättvisa kvoten medan Storbritannien är ett av de länder som tagit emot betydlig färre personer.

I rapporten undersöker författarna även hur beslut i asylärenden skiljer sig mellan EU-länderna. I jämförelsen framgår att Sverige till mesta dels har legat i linje med EU-genomsnittet gällande beslut. Samtidigt konstaterar författarna att Sverige avviker från genomsnittet när det gäller hantering av ansökningar från Irak och Afghanistan.

Vad gäller asylsökande från Irak har Sverige varit mer restriktiv än resten av EU under hela asylprocessen från 2008 till 2016. Samma sak gäller för asylsökande från Afghanistan där Sverige under 2015 och 2016 varit ”betydligt strängare” mot sökande från landet i jämförelse med EU-genomsnittet, enligt studien.

I studien framgår att det generellt finns stora skillnader gällande bifallsandelar när det kommer till asylsökande från Irak och Afghanistan.

KONFERENS: Forum om Nyanlända Elever – Skolledare 

År 2016 var chansen att en person från Irak skulle få skydd i Ungern eller Storbritannien under 13 procent, jämfört med 100 procent i Spanien och Slovakien. För Afghanistan varierade bifallsandelen 2016 mellan 1,7 procent och 97 procent beroende på vilket land man sökt asyl i.

Förändringar för ett fungerande system
För att uppnå ett balanserat och rättvist europeiskt asylsystem föreslår författarna bland annat att asylsökande måste ha samma chans till skydd oavsett vilket medlemsland man befinner sig i.

De anser även att vidarebosättning av flyktingar och andra skyddsbehövande måste utvidgas och att fler legala och säkra vägar till Europa måste öppnas.